สาส์นจากประธานNew Process Innovation” เพื่อตอบโจทย์ “เหนือความคาดหมาย


ผมเชื่อว่าคนเราทุกคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครที่เหมือนใคร ส่งผลให้แต่ละคนมีความต้องการที่มากน้อยไม่เท่ากัน และด้วยประสบการณ์ทีมงานของโตโยต้า ซัมมิท ที่มีมานานกว่า 30 ปี เราพยายามพัฒนาการบริการให้ถึงทุกความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนคู่ค้า ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจให้การเติบโตไปพร้อมๆกัน เราจึงให้ความสำคัญในด้านความพึงพอใจสูงสุด ด้วยงานบริการที่เหนือความคาดหมาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

 

โดยเรามีพันธกิจ

สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนร่วม สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ต่อลูกค้า เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยพัฒนาทีมงานให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ โดยเน้นการเข้าถึง และมีส่วนร่วมในทุกไลฟ์สไตล์

ต่อพนักงาน เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นการทำงานอย่างโปร่งใสและชัดเจน เดินหน้าพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน

 

ต่อคู่ค้า เราจะรักษาความสัมพันธภาพกับคู่ค้า เราจะเอื้อประโยชน์และเกื้อหนุนธุรกิจร่วมกัน จำดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม โดยจะมีส่วนร่วมและช่วยส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจคู่ค้าซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

และด้วยสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ โดยการแบ่งปันช่องทาง สร้างโอกาสการเติบโตร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลหรือเรียกว่า Digital Transformation ที่มีการขยายตัวมากบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เราจึงเน้นสร้างการรับรู้ และเข้าถึงความต้องการให้มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ปัจจุบันนี้เราจึงหนีไม่พ้นคำว่า “นวัตกรรม” ที่นำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ เหล่านี้เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนทั้งสินค้าและบริการใหม่ๆ

เรา ทีมงาน โตโยต้า ซัมมิท จะมุ่งเน้นการพัฒนา ทั้งความรู้และทักษะอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการใหม่ๆ  “New Process Innovation” เพื่อตอบโจทย์ “เหนือความคาดหมาย”

 

โฆษิต พรธนาสวัสดิ์

ประธาน บ.โตโยต้า ซัมมิท จำกัด