ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

รู้จักประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

อุบัติเหตุนั้นมีความแตกต่างจากการเจ็บป่วย เพราะว่าอุบัติเหตุนั้นหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยมิได้เจตนา ส่งผลโดยตรงให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ดังนั้น การให้ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุจึงแตกต่างจากประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตที่ท่านอาจมีอยู่ เพราะประกันสุขภาพเน้นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ขณะที่ประกันชีวิตจะเกี่ยวข้องกับกรณีเสียชีวิตไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ก็ตามเช่นกัน

 

เสียชีวิต

ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

ค่ารักษาพยาบาล

จากอุบัติเหตุ

จากการเจ็บป่วย

จากอุบัติเหตุ

จากการเจ็บป่วย

จากอุบัติเหตุ

จากการเจ็บป่วย

ประกันภัยอุบัติเหตุ

/

x

/

x

/

x

ประกันภัยสุขภาพ

x

x

x

x

/

/

ประกันชีวิต

/

/

ต้องซื้อเพิ่ม โดยอยู่ในรูปอนุสัญญา

ต้องซื้อเพิ่ม โดยอยู่ในรูปอนุสัญญา


ประเภทของประกันภัยอุบัติเหตุ
แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันภัยพีเอ (PA) หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้
  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับองค์กรเพื่อใช้ในการให้สวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดเหมาเป็นรายบุคคลภายในองค์กร หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ แล้ว ก็ถือว่าหมดความคุ้มครอง
  • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นประกันภัยลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ