การรับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร


วันที่เริ่มต้นการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ลูกค้าซื้อรถใช้แล้ว รับรองคุณภาพ โดยลูกค้าสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ โตโยต้าทั่วประเทศ
ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร ณ.วันที่ส่งมอบรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์
การใช้สิทธิ์ การใช้สิทธิ์การรับประกันคุณภาพ มีวิธีพิจารณา 2 แบบคือ
1. กรณียังไม่สิ้นสุดการรับประกันรถใหม่ ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ
    100, 000 กิโลเมตร ณ.วันที่ซื้อ สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข การรับประกัน
    คุณภาพรถยนต์ใหม่ได้ จนสิ้นสุดการ รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่
2. กรณีใช้สิทธิ์รับประกันตามเงื่อนไขรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์
    (กรณีที่สิ้นสุดการรับประกัน รถใหม่ ขั้นตอนการเข้ารับบริการ)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการขอบเขตการ
รับประกันคุณภาพ
รับผิดชอบเฉพาะรายการตามที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ โตโยต้าชัวร์
โดยซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือ
ชิ้นส่วน ภายใต้การใช้ งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท
รายละเอียดชิ้นส่วนที่รับประกัน คลิกที่นี่